REJESTRACJA MOJE KONTO MÓJ KOSZYK
Zamówienie na kwotę 0,00 zł
 

Kategorie
Wizytówki (15)
Biznes karty (12)
Zakładki (4)
Ulotki (62)
Plakaty (44)
Notesy (15)
Papiery firmowe (4)
Teczki ofertowe (4)
Kalendarze (62)
Banery (7)
Druk na odzieży (3)
Naklejki wycinane ploterowo (4)
Gadżety reklamowe (42)
Szyldy i tabliczki (7)
Projekty graficzne (2)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Kontakt
e-mail[email protected]
GSM+48 531 688 288
Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

DC STUDIO Daniel Chłopecki
ul. Ignacego Łukasiewicza 4/29
32-600 Oświęcim
NIP: 549-222-09-09

2. Sklep agencji reklamowej DC STUDIO dostępny jest pod adresem www.dc-studio.pl

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Warunkiem koniecznym korzystania z serwisu jest posiadanie konta oraz korzystanie z zadeklarowanego w formularzu rejestracyjnym adresu mailowego. Adres mail może zostać wykorzystany w celach marketingowych agencji reklamowej DC STUDIO.

5. Wszystkie ceny podane w systemie sklepu są cenami brutto.

6. Do każdego zamówienia należy doliczyć cenę przesyłki, którą pokrywa kupujący. (nie dotyczy opcji odbiór osobisty)

7. Agencja reklamowa DC STUDIO zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów dostępnych w serwisie sklepu oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

§ 2. Realizacja zamówienia

1. Składający zamówienie w serwisie sklepu zobowiązuje się do uregulowania wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.

2. Wszystkie prace przesyłane przez klientów są weryfikowane pod kątem poprawności technicznej do druku. O wyniku weryfikacji zawsze informujemy klientów drogą mailową.

3. Po przyjęciu plików do druku, zmiany w projektach nie są możliwe.

4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia prawidłowo przygotowanych plików do druku, do momentu nadania przesyłki. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy.

5. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie wysyłamy kurierem DPD lub UPS.

§ 3. Materiały do druku

1. Firma DC STUDIO nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. W przypadku materiałów zawierających treści niezgodne z prawem może odmówić realizacji druku.

2. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji wyznaczonej przez serwis DC STUDIO. W przypadku źle lub inaczej przygotowanych materiałów oraz wynikających z tego tytułu błędów w druku nie ponosimy odpowiedzialności.

3. DC STUDIO nie dokonuje korekty (tekstu) w materiałach przesłanych przez klienta.

4. DC STUDIO nie archiwizuje plików graficznych. Wszystkie przesłane pliki do zleceń są usuwane po 30 dniach.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:


a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,


b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;


2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe 


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat (wysłać do): DC STUDIO Daniel Chłopecki, ul. Łukasiewicza 4/29, 32-600 Oświęcim, e-mail: [email protected]

„ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* 
- Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. 
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
- Adres konsumenta(-ów) ……………..
- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
- Data ………………….” 
(*) niepotrzebne skreślić 


4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w ustępie 3 powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.


6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.


7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.


9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.


11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:


a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;


c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.


13. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.


14. Reklamację należy  złożyć za pośrednictwem serwisu www.dc-studio.pl. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: DC STUDIO Daniel Chłopecki, ul. Łukasiewicza 4/29, 32-600 Oświęcim.


15. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres [email protected]. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.


16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

17. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.


18. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.


19. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.


20. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

21. Kupujący składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§ 5. Zakres odpowiedzialności serwisu

1. Firma DC STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za:

a. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.

b. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.

c. wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub tekstowe.

2. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:

a. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm dla druku offsetowego, 3 mm dla druku cyfrowego i 6 mm dla druku solventowego

b. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu

c. w produktach drukowanych na innym podłożu niż papier oraz materiałach w których podłoże jest innego koloru niż biały np. banery odblaskowe czy wizytówki aluminiowe gdzie tło tworzy podkład odblaskowy, srebrny lub złoty krycie kolorów oraz ich odcień i barwa może znacznie różnić się od tych drukowanych na podkładzie w kolorze białym.

d. ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

§ 6. Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej dc-studio.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 
Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła
Reklama
Opinie o Dc Studio
Promocje
Zobacz wszystkie
Informacje
O nas
Kontakt
Regulamin
Polityka plików cookie
Mapa Sklepu
Katalog produktów